Zpravodaj pro učitele účetnictví 2021

Učebnice účetnictví a daní

1. Výkladové učebnice účetnictví, sbírky příkladů, souvislý účetní příklad

Všechny výkladové učebnice, tj. 1., 2. a 3. díl, byly aktualizovány dle právního stavu k 1. 1. 2021.
U všech učebnic došlo k řadě změn, a to jak z důvodu změn v účetních a daňových předpisech (například změny v oblasti dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, změny ve výpočtu daně z příjmů ze závislé činnosti), tak v důsledku „metodických“ úprav. Níže uvádíme alespoň nejpodstatnější změny, v některých případech lze „kliknutím na odkaz“ zobrazit vybrané texty.

Učebnice 1. díl

V této učebnici došlo k dvěma podstatným změnám, které byly provedeny na základě požadavků vyučujících:

 1. kapitola týkající se soustavy účtů, účetních zápisů a účetních knih byla přesunuta ze závěru učebnice před kapitoly týkající se účtování jednotlivých agend

 2. v rámci účtování jednotlivých agend byl u většiny úloh zařazen formulář účetního deníku – pro lepší představu ukázka v rámci úlohy 7.8.2 – Účtování nákladů a výnosů

Z hlediska obsahového došlo ke změnám u vybraných kapitol, např. kapitola 7.7. Základní účtování mezd

Učebnice 2. díl

V učebnici byl aktualizován výklad zejména v těchto kapitolách:

- v kapitole Dlouhodobý majetek došlo k úpravám ve vymezení hmotného a nehmotného majetku a dále část zaměřená na daňové odpisy byla doplněna o zavedení mimořádných odpisů hmotného majetku

- v části Ceniny byl výklad rozšířen o tzv. stravenkový paušál, a to včetně příkladu - kapitola 4.3 – Ceniny

- v části Zúčtování se zaměstnanci byl nově přidán text týkající se zvýšení základu daně o tzv. zaměstnanecké benefity – kapitola 5.5.2 Dań z příjmů ze závislé činnosti

Učebnice 3. díl

Kromě aktualizace učiva ve vazbě na změny v účetních a daňových předpisech došlo k přidání kapitoly obsahující paušální daň - kapitola 4.2.1.2  a dále rozšíření výkladu o vybrané daňové a nedaňové výdaje – kapitola 4.2.2.3 .

Základy účetnictví a daňová evidence

Jedná se o zcela novou učebnici, která je určena zejména pro výuku účetnictví na středních školách s ekonomickým, které nemají účetnictví jako maturitní předmět. Jako první naše učebnice je celobarevná s množstvím ilustračních fotografiích.

V souvislosti s jednáním o udělení schvalovací doložky MŠMT byl vypracován recenzní posudek na tuto učebnici, z něhož vybíráme:

Učebnice je zpracována velmi dobře po obsahové i grafické stránce. Problematika základů účetnictví i daňové evidence je vysvětlena velmi dobře a srozumitelně. Mnoho příkladů, které učebnice obsahuje, umožňuje žákovi si vysvětlenou problematiku procvičit a ujistit se, že ji chápe správně. Učebnice je velmi atraktivně zpracovaná i po vizuální stránce (i kdy barevnému odlišení jednotlivých kapitol a zvýraznění důležitých pojmů)“.

Sbírka příkladu k učebnici účetnictví 1. díl

Nově byly do sbírky přidány příklady jak v daňové evidenci – úloha 4.1 Cestovní kancelář Jan Marek , tak v základech účetnictví, kdy v úloze 5.4 Změny rozvahových položek .

Sbírka příkladu k učebnici účetnictví 2. díl

Došlo k úpravě celé řady úlohy, například u finančního leasingu, dlouhodobého majetku, mezd (včetně ročního zúčtování), daně z přidané hodnoty apod.

Kromě toho byly zařazeny některé nové úlohy, například úloha 11.2 Doplnění chybějících údajů do účetního deníku .

Souvislý účetní příklad s účetními doklady

Příklad byl aktualizován zejména o parametrické změny (aktualizace cestovních náhrad, zvýšení slevy na poplatníka apod.) a dále došlo k navýšení částek u měsíčních mezd zaměstnanců.

2. Ostatní účetní a daňové publikace

Maturitní okruhy

Byly aktualizovány na začátku letošního roku, tzn. všechny otázky a příklady jsou zpracovány dle právního stavu k 1. 1 2021.

Základy účetnictví – pracovní sešit

V roce 2021 nebyl nově vydán, takže v současné době je k dispozici „pouze“ vydání z roku 2020.

Nové vydání se připravuje v prvním čtvrtletí 2022 a dojde k výrazné obměně příkladů, aby v případě zájmu mohl být využíván jako doplněk k nové učebnici Základy účetnictví a daňové evidence.

Finanční účetnictví – pracovní sešit

V roce 2021 nebyl nově vydán, takže v současné době je k dispozici „pouze“ vydání z roku 2020.

O případném novém vydání tohoto pracovního sešitu dosud nebylo rozhodnuto.

Daňová evidence – praktický průvodce pro podnikatele

Byla aktualizována v lednu 2021. Pokud nedojde k výrazným změnám v oblasti daně z příjmů s účinností od 1. 1. 2022, potom by mělo být nové vydání po dvou letech, tj. začátkem roku 2023.

Daně – výklad a praktické příklady

V roce 2021 nebyla publikace nově vydána, takže v současné době je k dispozici „pouze“ vydání z roku 2020. Nové vydání se připravuje, stejně jako v minulých letech ve spolupráci s Ing. Petrem Koutem, v prvním čtvrtletí 2022.

Daně – pracovní sešity 1, 2

Pracovní sešity obsahují příklady k dani z příjmů fyzických a právnických osob a k DPH. Byly vydány v roce 2020 a vzhledem k malému zájmu o tyto sešity se nepředpokládá jejich nové vydání.

3. Učitelské publikace

Učitelské publikace (tj. výsledky úloh, učitelské sbírky, řešení k souvislému účetnímu příkladu) jsou v současné době v tisku a školám, které na ně mají nárok, budou doručeny do konce září.


Podpora učebnic prostřednictvím webových aplikací

Webová aplikace Moderní výuka

Stejně jako v loňském roce bude možné jako doplněk k výkladovým učebnicím 1. a 2. díl využívat MODERNÍ VÝUKU.

Moderní výuka obsahuje zejména:

 • řešení úloh z učebnice on-line způsobem

 • on-line řešení testových otázek, ve kterých má student potvrdit správnost či nesprávnost uvedených tvrzení

 • odpovědi na opakovací otázky, které jsou v učebnici na konci jednotlivých kapitol

 • soutěžní hru RISKUJ k prvnímu a druhému dílu učebnice (dosud byla pouze ke druhému dílu)

Naopak v Moderní výuce již nebudou ty části, které obsahovaly příklady a úlohy mimo zadání výkladových učebnic (tyto příklady na procvičování učiva byly přesunuty do e-learningu).

Od tohoto školního roku již nebude vázána možnost bezplatného využívání Moderní výuky na počet objednaných výkladových učebnic, ale budou ji moci bezplatně využívat všichni zájemci, kteří si zakoupili výkladovou učebnici 1. nebo 2. díl (bez ohledu na počet zakoupených kusů).

Aktualizace Moderní výuky bude provedena do konce září 2021, tzn. bude přístupná všem zájemcům od 4. října 2021.

Program Testy účetních znalostí

Připravujeme novou verzi programu TESTY ÚČETNÍCH ZNALOSTÍ, která bude mimo jiné obsahovat (kromě stávajících možností):

 • možnost vytvářet vlastní testy nejen na teorii, ale také na účtování účetních případů

 • doplnění funkce „časovač“ úloh, ve kterém může vyučující nastavit dobu na vyplňování testu

 • ke všem kapitolám prvního a druhého dílu bude k dispozici souhrnný test, který bude zahrnovat jak teorii, tak účtování; vyplnění jednoho souhrnného testu bude určeno na jednu vyučovací hodinu (45 minut)

Program bude možné zakoupit v první polovině ledna 2022, cena programu (vč. DPH) bude 1 980 Kč a zakoupená licence bude na dobu 12 měsíců.

Stávající verze programu Testy účetních znalostí již nebude aktualizována, ale školy, které si v loňském školním roce zakoupili tento program, resp. upgrade programu, budou moci tento program využívat ještě po celý tento školní rok.


E-learning Základy účetnictví, Daňová evidence

e-learning

Od září letošního roku je pro školy připraven e-learning pro výuku účetnictví, resp. daňové evidence.

E-learning Základy účetnictví obsahuje celkem 10 kapitol, a to od vysvětlení základních pojmů, účtování na rozvahových a výsledkových účtech až po účtování jednotlivých agend (např. krátkodobý finanční majetek, zásoby, DHM, mzdy apod.).

E-learning je rozdělen do 6 modulů, které jsou vzájemně propojeny

 1. Video přednášky Ing Pavla Štohla, v jejímž průběhu přednášející také odpovídá na dotazy účastníků na části, které jsou náročnější nebo na témata, která účastníky nejvíce zajímají.

 2. Výkladový text, který obsahuje jak teorii, tak vysvětlení a zdůvodnění účtování jednotlivých účetních případů

 3. Video-cvičení, v rámci kterých studenti odpovídají na dílčí otázky

 4. Procvičování učiva - interaktivní cvičení zaměřené jak na teorii, tak účtování, kdy studenti si mohou ověřit získané znalosti formou interaktivních odpovědí a okamžitě vidí, zda zodpověděli správně nebo chybně.

 5. Testování znalostí – testy jsou zaměřené jednak na teorii a jednak na účtování. Student vidí správné řešení až po vyplnění celého testu. Po ukončení testu se mu objeví rekapitulace, ve které je uvedeno kolik odpovědí bylo správných, kolik chybných a jaká je úspěšnost v procentech.

 6. Účetní souvztažnosti (týká se kapitol 4 až 10) – obsahuje účetní předpisy u typických hospodářských operací příslušné agendy. Kromě uvedení účetního předpisu má možnost student zvolit si nabídku „informace“, ve které je uvedeno zdůvodnění, proč je zaúčtováno na stranu MD, resp, Dal

E-learning Daňová evidence je rozdělen do 4 částí:

 1. Video přednášky

 2. Výkladový text

 3. Interaktivní cvičení na procvičování učiva, tj. na zapisování dokladů do peněžního deníku (resp.
  u plátce DPH ještě do záznamní evidence)

 4. Testování znalostí – jednak testové otázky na ověření znalostí z teorie a jednak interaktivní příklady na zapisování dokladů do peněžního deníku, resp. záznamní evidence DPH

Ukázkové kapitoly - zdarma

Pro bližší seznámení s tímto novým e-learningovým produktem bude školám umožněno na jeden měsíc (v období od 8. září do 7. října 2021) bezplatné využití vybraných kapitol ve výuce.

Základech účetnictví to budou kapitoly:

V Daňové evidenci to budou kapitoly:

Bližší informace o e-learningu, včetně cenových podmínek školních licencí najdete na e-learning.stohl-znojmo.cz.


Semináře pro vyučující

 • Všechny semináře jsou akreditovány MŠMT ČR.
 • Všechny semináře budou streamovány a účastníci je budou mít možnost shlédnout v průběhu následujících 7 dnů po uskutečnění semináře.

E-learning a možnosti jeho využití ve výuce účetnictví na střední škole

Jedná se o seminář (webinář) zaměřený na možnosti využívání e-learningu ve výuce účetnictví. Účastníci budou seznámeni s novinkami v této oblasti, zejména s jednotlivými moduly e-learningů Základy účetnictví a Daňová evidence a dále s novou verzí programu Testy účetních znalostí.

Webináře se lze zúčastnit prezenčně (seminář se koná ve Znojmě) nebo distančně, ve formě on-line webináře.

Cena semináře (webináře): 500 Kč
Termín
: 5. 10. 2021 ( 9 – 16 hodin )
Lektor
: Ing. Pavel Štohl

Účetní a daňová specifika společnosti s ručením omezeným

Seminář bude zaměřen na řešení situací, které se mohou vyskytovat ve společnostech s ručením omezeným. Řešení příkladů bude uvedeno jak z pohledu účetního, tak daňového. Bude se jednat například o tyto oblasti:

 • Založení a vznik s.r.o.

 • Odměňování společníků a jednatelů

 • Úročené a bezúročné zápůjčky mezi společností a společníky

 • Rozdělování zisku, zdanění podílů na zisku a záloh na podíly na zisku

 • Peněžité a nepeněžité vklady společníků do společnosti

Webináře se lze zúčastnit prezenčně (seminář se koná ve Znojmě) nebo distančně, ve formě on-line webináře.

Cena semináře (webináře): 1 000 Kč
Lektoři
: Ing. Josef Podrazký, Ing. Pavel Štohl
Termín
: 2. 11. 2021 ( 9 – 16 hodin )

Dvoudenní seminář v Praze (2. – 3. prosince, hotel Krystal)

Jedná se o již tradiční seminář v Praze, kdy první den bude zaměřen na účtování jednotlivých účtových tříd s využitím e-learningu.

Druhý den bude obsahovat jednak problematiku účetní uzávěrky a závěrky podnikatelských subjektů a jednak novinky v účetnictví a daních pro rok 2022.

Tento seminář je bezplatný pro vyučující škol, které se staly členy Klubu vydavatelství ŠTOHL.

V případě, že škola nemá nárok na bezplatnou účast, kurzovné činí 1 000 Kč za jeden den semináře, 1 800 Kč za oba dva dny semináře.

Lektoři: Ing. Josef Podrazký, Ing. Pavel Štohl