Zpravodaj pro učitele účetnictví 2021

Učebnice účetnictví a daní

Všechny výkladové učebnice ÚČETNICTVÍ i Sbírky příkladů byly pro nový školní rok aktualizovány a navíc u většiny učebnic došlo k řadě změn, a to jak z důvodu změn v účetních a daňových předpisech (například změny v oblasti dlouhodobého majetku, mezd apod.), tak v důsledku metodických úprav. Podrobněji jsme Vás o provedených změnách informovali v E-zpravodaji - září 2021.

Kromě stávajících výkladových učebnic byla v tomto školním roce vydána zcela nová učebnice ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE, ve které jsou jednotlivé kapitoly zpracovány pokud možno co nejjednodušším způsobem, ale samozřejmě tak, aby studenti správně pochopili podstatu dané problematiky. Příklady a úlohy jsou zaměřeny zejména do praxe drobných podnikatelů, aby byly studentům co nejsrozumitelnější. Učebnice získala v minulých týdnech schvalovací doložku MŠMT k zařazení do se- znamu učebnic pro střední vzdělávání.

V souvislosti s tím dostáváme od vyučujících často dotaz, zda se předpokládá vydání druhého dílu, který by navazoval na tuto učebnici. Je třeba říci, že to bude záviset na předpokládaném zájmu škol o tento druhý díl. Proto v prosinci připravujeme dotazník pro školy, které si objednaly první díl učebnice, zda a v jakém množství by měly zájem také o druhý díl. A na základě toho bychom se v lednu 2022 rozhodli. V kladném případě by druhý díl byl k dispozici začátkem dalšího školního roku.

PRACOVNÍ SEŠIT K ZÁKLADŮM ÚČETNICTVÍ

Rádi bychom Vás také informovali o tom, že se připravuje nové vydání publikace ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ - pracovní sešit, který bude obsahovat celou řadu změn oproti minulému vydání. Tento nový pracovní sešit bychom Vám chtěli představit již na prosincovém školení v Praze, kde by bylo možné jej také zakoupit.

Největší změna v obsahu pracovního sešitu spočívá v tom, že zde již nebude na úvod kapitol obsaženo shrnutí učiva, ale místo toho bude v publikaci zařazeno výrazně větší množství úloh na procvičování.

Tento pracovní sešit lze doporučit zejména studentům středních škol, které využívají k výuce učebnici Základy účetnictví a daňová evidence.

Stejně jako u minulého vydání sešit obsahuje dvě části. V první části je zadání jednotlivých úloh a ve druhé části je uvedeno jejich řešení. Je tedy možné tuto publikaci využít nejen k procvičování učiva se studenty ve vyučovacích hodinách, ale také je možné ji využít k procvičování učiva těmi, kteří se účetnictví učí sami.

Pro lepší názornost si můžete prohlédnout vybrané kapitoly z tohoto pracovního sešitu:

Stejně jako v minulých letech i letos připravujeme v lednu a únoru vydání těchto učebnic a odborných publikací:

 • MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ 2022
 • DAŇ Z PŘÍJMŮ – výklad a praktické příklady

Webové aplikace

Od školního roku 2021/ 2022 mají studenti možnost využívat jako doplněk k výkladovým učebnicím účetnictví také webové aplikace Moderní výuka a E-learning ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ a DAŇOVÁ EVIDENCE.

Vzhledem k tomu, že se na nás poměrně často obracíte s dotazy na možnosti využití jednotlivých aplikací a jaké jsou rozdíly mezi nimi, v následujícím textu je uvedena stručná rekapitulace obou dvou aplikací.

Webová aplikace Moderní výuka

Slouží k procvičování učiva výkladových učebnic 1. a 2. díl, tj. obsahuje:

 • řešení otázek z teorie ( OPAKOVACÍ OTÁZKY, TEST na správnost či nesprávnost tvrzení )
 • řešení úloh z učebnice na účtování

U vybraných kapitol prvního a druhého dílu učebnice je na procvičení učiva ještě zařazena zábavná soutěžní hra RISKUJ. Ukázku si můžete vyzkoušet zde .

Aplikace Moderní výuka je poskytována zdarma všem studentům, kteří využívají pro výuku Učebnici ÚČETNICVÍ 1. nebo 2. díl, a to bez ohledu na to, zda škola splňuje podmínky pro zařazení do klubu VYDAVATELSTVÍ ŠTOHL. Jedná se o změnu oproti loňskému roku, kdy bezplatné využívání Moderní výuky bylo vázáno na členství v klubu.

Poznámka:
Moderní výuka je primárně zaměřena na procvičování učiva, tj. neobsahuje výklad ani testování znalostí. Zadání všech úloh v Moderní výuce důsledně vychází ze zadání úloh v učebnicích, tzn. nejsou zde obsaženy žádná další úlohy na procvičování.

E-learning - Základy účetnictví a Daňová evidence

Obsahuje moduly zaměřené na:

 • výklad učiva (videopřednášky, textové opory)
 • procvičování učiva (případové studie, interaktivní úlohy)
 • testování znalostí (jak z teorie, tak účtování)
 • účetní souvztažnosti u jednotlivých kapitol

E-learning je zpoplatněn, ale pro studenty existují zvýhodněné školní licence, kde cena činí pro:

 • ZÁKLADY ÚČETICTVÍ - 80 Kč na 1 studenta na 12 měsíců
 • DAŇOVÁ EVIDENCE - 40 Kč na 1 studenta na 12 měsíců

Poznámka: Podmínkou zvýhodněné školní ceny je zakoupení min. 20 licencí).

Pro zájemce jsme připravili ukázkovou výuku vybraných kapitol e-learningu, kde je přehledně vysvětleno fungování jednotlivých modulů:

Změny rozvahových položek
Krátkodobý finanční majetek
Daňová evidence

Program Testy účetních znalostí - novinky pro rok 2022

Program TESTY ÚČETNÍCH ZNALOSTÍ je určen jako doplněk k učebnicím účetnictví a daní, vydávaných vzdělávacím střediskem ŠTOHL. Slouží ke zkoušení a procvičování znalostí studentů formou testů. Vzhledem k četným požadavkům na různé úpravy programu, přidání funkcí apod., bylo rozhodnuto, že stávající verze programu již nebude aktualizována, ale od nového kalendářního roku ( leden 2022 ) bude připravena nová verze programu TESTY 2022, kde bude zapracována většina požadavků vyučujících.

Poznámka:
Z výše uvedeného důvodu již nebudou u stávající verze programu aktualizována zadání testových otázek, resp. příkladů na účtování ( tzn. budou obsahovat texty dle právního stavu k 1. 1. 2021 ).

Školy, které si v loňském školním roce zakoupili stávající verzi programu, resp. jeho upgrade, budou moci tuto verzi ( ale s neaktualizovanými otázkami ) využívat ještě po celý školní rok 2021/ 2022.

Program TESTY ÚČETNÍCH ZNALOSTÍ 2022
Testy účetních znalostí 2022
Testy účetních znalostí 2022
Testy účetních znalostí 2022

Bude výrazně rozšířen o celou řadu nových funkcí, bude navíc obsahovat například:

 • Možnost vytvářet vlastní zkouškové testy na účtování, tzn. vyučující budou moci kromě zkouško- vých testů, které jsou obsaženy v zakoupené verzi, navíc upravovat stávající testy ( vypuštěním některých nevyhovujících účetních případů, přidáním nových účetních případů ), resp. vytvářet zcela nové zkouškové testy.
 • Nová funkce „Nastavení času“ na splnění testu, tzn. vyučující si v parametrech může nastavit čas, který má student na vyplnění testu a tento čas se studentovi zobrazí při spuštění testu a bude se postupně sni- žovat, tj. bude stále zobrazován čas, který studentovi ještě zbývá na dokončení testu.
 • Přesnější vyhodnocování výsledků u zkouškového modulu na účtování, tj. bude možné nastavit různé „trestné body“ podle závažnosti chyby. Například za hrubé chyby, tj. student zaznamená chybné označení účtové třídy, bude vyšší počet trestných bodů než za menší chyby, tj. student určí správně účtovou třídu, ale zamění číslo účtu (například účet 501 za 518 apod.). A dále je možnost v parametrech nastavit, zda budou trestné body ( a v jaké výši ), pokud určí chybný analytický účet.
 • Možnost přidávání analytických účtů - vyučující si bude moci do účtového rozvrhu zadat vlastní se- znam analytických účtů a dále v zadání testu určit, zda student má při účtování používat také analytické účty.
 • Do programu budou kromě dílčích testů zařazeny také souhrnné testy na konci jednotlivých kapitol (a to jak pro Základy účetnictví, tak pro Finanční účetnictví). Testy budou zahrnovat jak teorii, tak účtování. Z hlediska času budou nastaveny na 45 minut a maximální počet bodů z jednotlivých testů bude 50 ).
 • Studenti budou mít možnost využívat program nejen na počítači, ale také pomocí mobilu nebo tabletu

Cena programu bude 1 980 Kč (vč. DPH) a zakoupená licence bude mít platnost 12 měsíců. Může být využívána všemi vyučujícími školy, kdy každý vyučující má svůj vlastní přístup.


Semináře pro vyučující

Účetnictví ve výuce na středních školách

Dvoudenní seminář s akreditací MŠMT ve dnech 2. – 3. prosince 2021 v hotelu Krystal v Praze

1. den - ÚČTOVÁNÍ V RÁMCI VYBRANÝCH ÚČTOVÝCH TŘÍD

Formou výkladu, praktických příkladů a e-learningu bude proveden průřezový přehled účtování jednotlivých agend. Vyučujícím budou také představeny novinky, která vzdělávací středisko připravilo pro výuku. Jedná se zejména o novou verzi programu Testy účetních znalostí 2022 nebo připravované úpravy ve využívání e-learningu.

2. den - ÚČETNÍ UZÁVĚRKA A ZÁVĚRKA, NOVINKY V ÚČETNICTVÍ A DANÍCH

U novinek v účetnictví a daních bude obsah upraven dle aktuálního legislativního vývoje. Převážná část bude věnována dani z příjmů fyzických osob, a to se zdůrazněním významných změn pro rok 2021, příp. novinkám pro rok 2022.

Lektoři: Ing. Josef Podrazký, Ing. Pavel Štohl

Jednodenní účetní a daňové semináře/ webináře

11. 1. 2022 Mzdy v roce 2022
Přednášející Ing. Marie Hajšmanová – znalkyně v oboru mezd a účetnictví
registrace
21. 1. 2022 Účetní a daňové novinky 2021, 2022
Přednášející Ing. Ivana Pilařová – auditorka, daňová poradkyně
registrace
3. 2. 2022 Daň z přidané hodnoty – praktické uplatňování zákona o DPH
Přednášející: Ing. Ivana Langerová – daňová poradkyně
registrace
8. 3. 2022 Účetní a daňová specifika s.r.o. ( jedná se o seminář s akreditací MŠMT )
Přednášející: Ing. Josef Podrazký, Ing. Pavel Štohl
 

Všechny semináře budou probíhat prezenčně ve Znojmě na Tyršově ul. 3 i distančně ve formě streamovaných on-line webinářů.

Doba konání všech seminářů / webinářů: 9 - 14 hodin

Kurzovné je v závislosti na počtu absolvovaných seminářů / webinářů:

 • první webinář = 1 050 Kč
 • druhý webinář = 900 Kč
 • třetí webinář = 750 Kč
 • čtvrtý webinář = 600 Kč

Studijní materiály určené přihlášeným účastníkům kurzu jsou již zahrnuty v ceně. Většina materiálů je zasílána elektronicky předem, je třeba, aby si je účastníci vytiskli a na semináře vzali s sebou.


Soutěže v účetnictví pro studenty

15. ročník celostátní soutěže v účetnictví Má dáti – dal 2022

Vzdělávací středisko Ing. Pavel Štohl, s.r.o., pořádá ve spolupráci se GSPgŠ a OA Znojmo 15. ročník soutěže v účetnictví MD Dal. Soutěž je určena pro studenty čtvrtých ročníků obchodních akademií a ostatních středních odborných škol s výukou účetnictví.

Soutěž se uskuteční 25. a 26. ledna ve Znojmě, a to v prostorách OA Znojmo, která je partnerem soutěže.

Struktura soutěže

Soutěž je organizována, stejně jako v minulých letech, ve dvou soutěžních dnech. První den soutěže se uskuteční tzv. „certifikovaná část“, kdy studetni účtují příklady z jednotlivých oblastí a celkem mohou zístak 100 bodů. Tato část trvá 4 hodiny. Studenti, kteří získají 60 a více bodů, obdrží od vzdělávacího střediska certifikát.

Druhý den soutěže čeká studenty elektronický test, který bude obsahovat 100 znalostních otázek (celkem mohou studenti získat 50 bodů). Tato část trvá 90 minut.

Přihlášky do soutěže

Každá škola může do soutěže přihlásit maximálně dva studenty. Registrace bude spuštěna 29. 11. 2021.

Startovné činí 250 Kč za účastníka.

MDD 2022

Upozornění:
V současné době pracujeme s prezenční formou soutěže. V případě, že by nám epidemiologická situace neumožnila konání v prezenční formě, potom si vzdělávací středisko vyhrazuje právo změnit pravidla konání.

Soutěž Zaúčtuj To!

Vzdělávací středisko je partnerem soutěže družstev Zaúčtuj To! (dřívější soutěž Účetní tým).

Jedná se o soutěž tříčlenných týmů, která je určena zejména pro studenty 3. ročníků obchodních akademií a středních škol s výukou účetnictví.

Celkem jsou plánována 4 základní kola, a to dva termíny v týdnu 23. – 29. 5. 2022 a dva termíny v týdnu 6. až 10. 6. 2022.

Přihlašování do soutěže bude spuštěno v průběhu ledna 2022.