Připravované změny v oblasti daně z příjmů od 1. 1. 2024

Připravované změny v oblasti daně z příjmů od 1. 1. 2024

Od 1. 1. 2024 dojde k řadě daňových změn, a to zejména v oblasti daně z příjmů, daně z přidané hodnoty, daně z nemovitých věcí. Je to na základě opatření, které přináší tzv. vládní konsolidační balíček.

Poznámka:
Konsolidační balíček byl již schválen Sněmovnou a pro nabytí platnosti jej musí ještě schválit Senát a podepsat prezident.

V dalším textu se zaměříme na nejdůležitější změny v oblasti daně z příjmů:

1. Zrušení vybraných slev a omezení slevy na manželku / manžela

Zrušení slevy na studenta

Sleva na studenta, která nyní činí 4 020 Kč a kterou může uplatnit poplatník, který se soustavně připravuje na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem, a to až do dovršení věku 26 let (příp. do 28 let věku u prezenční formy doktorského studia na vysoké škole), se od roku 2024 ruší. Naposledy tedy půjde uplatnit v přiznání za rok 2023.

Zrušení školkovného

Od roku 2024  dochází také ke zrušení školkovného, tj. slevy, kterou mohl poplatník uplatnit ve výši prokazatelně vynaložených výdajů za umístění vyživovaného dítěte v předškolním zařízení (max. ve výši minimální mzdy, tj. za rok 2023 ve výši 17 300 Kč). Také tuto slevu bude možné uplatnit naposledy za rok 2023.

Omezení slevy na manželku/ manžela s příjmy do 68 tis. Kč

Roční sleva na manželku/manžela, která nyní činí 24 840 Kč, dozná od roku 2024 výrazného omezení. Zatímco nyní, tj. naposled za rok 2023, lze tuto slevu uplatnit na manželku/manžela, který žije s poplatníkem ve společné domácnosti a manželka/manžel nemá příjmy vyšší než 68 000 korun za rok. Nově byla do zákona doplněna podmínka, že tuto slevu lze uplatnit výhradně na manžela/manželku pečující o dítě pouze do 3 let věku. 

2. Závodní stravování

Od roku 2024 dochází ke sjednocení daňového režimu u stravenek (tj. nepeněžitý příspěvek na stravování) s peněžitým příspěvkem, tzv. stravovacím paušálem.

To znamená, že na straně zaměstnavatele již nebude daňová uznatelnost příspěvku na stravování žádným způsobem omezena (dosud byl limit ve výši 55 % z ceny stravenky). Ale naopak na straně zaměstnance bude nově i pro stravenky platit, že příspěvek zaměstnavatele bude osvobozený pouze do výše 70 % stravného pro 5 až 12 hodin (v roce 2023 se jedná o částku 107,10 Kč).

Poznámka:
Při směně delší než 11 hodin umožní novela poskytnout dva příspěvky na stravování s uvedeným daňovým režimem pro osvobození. Zároveň se doplnila možnost poskytnout příspěvek na stravování u zaměstnanců, co nemají rozvrh směn (např. jednatelé) a odpracují alespoň 3 hodiny během kalendářního dne.

PŘÍKLAD

Zaměstnavatel nakoupil 20 ks stravenek po 150 Kč, které vydal zaměstnanci. Celou hodnotu hradí zaměstnavatel, tj. po zaměstnanci nepožaduje žádnou úhradu.

Řešení v roce 2023:

Výdej stravenek zaměstnanci 55 % (do limitu dle ZDP) 1 650 Kč 527 213
45 % (nad limit dle ZDP) 1 350 Kč 528 213

Na straně zaměstnance bude celý příspěvek od zaměstnavatele osvobozen od daně z příjmů a pojistného.

Řešení v roce 2024:

Výdej stravenek zaměstnanci   3 000 Kč 527 213

Na straně zaměstnance bude osvobozen od daně z příjmů a pojistného „pouze“ příspěvek do výše 70 % stravného při tuzemské pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin (v roce 2023 se jedná o částku 107,10 Kč za odpracovanou směnu, v roce 2024 to bude vyšší částka). Rozdíl mezi příspěvkem a výše uvedeným limitem bude zvyšovat základy pro výpočet daně z příjmů a pojistného (ZP, SP).

3. Limit pro daňové zvýhodnění vybraných nepeněžních benefitů

U zaměstnance budou nepeněžní benefity uvedené v § 6, odst. 9, písm. d) podléhat souhrnnému limitu pro osvobození. Jedná se například o tyto benefity:

  • poskytnutí rekreace a zájezdu do limitu 20 000 Kč ročně
  • příspěvek na kulturní nebo sportovní akce
  • příspěvek na tištěné knihy apod.

Poznámka:
Penzijního spoření se změny navržené v konsolidačním balíčku netýkají, ty zůstanou nadále daňově zvýhodněné jako dosud.

U výše uvedených daňových benefitů bude nově zavedeno souhrnné zastropování, a to ve výši poloviny průměrné mzdy od jednoho zaměstnavatele ročně. To znamená, jestliže průměrná mzda činí 43 967 Kč, potom v roce 2024 nebudou podléhat zdanění benefity do částky 21 983 Kč. Nad tento limit budou na straně zaměstnance považovány za zdanitelný příjem a budou rovněž podléhat odvodům pojistného na straně zaměstnance i zaměstnavatele.

Benefity v nepeněžní formě poskytované do uvedené částky budou nedaňovým výdajem, zatímco nad výše uvedený limit budou pro zaměstnavatele daňově uznatelným nákladem.

4. Změny v daňové uznatelnosti nákladů

U příspěvku na stravování dochází ke změně daňové uznatelnosti nákladů na straně zaměstnavatele – viz předchozí strana.

Nově bude zaveden limit vstupní ceny pro osobní automobily ve výši 2 mil. Kč, který se bude vztahovat na osobní automobily uvedené do užívání od 1. 1. 2024. Obdobné to bude při pořízení automobilu na operativní či finanční leasing.

Poznámka:
Současně nebude možné z částky nad tento limit uplatnit odpočet DPH.

Mimořádné odpisy budou v období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2028 aplikovány pouze pro tzv. bezemisní vozidla (například elektromobily) s tím, že stávající majetek odpisovaný v tomto režimu bude doodepsán podle dosavadních pravidel.

U tichého vína (obdobně jako u ostatního alkoholu) je zrušena možnost daňového nákladu ve formě reklamního a propagačního předmětu (naposledy to bude možné v roce 2023).

5. Zdanění pouze realizovaných kurzových rozdílů

Nově (s účinností od 1. 1. 2024) bude možné vyjmout ze základu daně nerealizované kurzové rozdíly, které v současné době musí podnikatelské subjekty zdaňovat. To znamená, že účetní jednotka je bude nově zdaňovat až v období, kdy bude kurzový rozdíl realizován.

Podmínkou pro uplatnění tohoto režimu je to, že účetní jednotka do konce března oznámí tento režim správci daně. Jinak bude platit standardní postup, tj. zahrnutí do základu daně z příjmů dle účetnictví.

6. Sazby daně z příjmů

Sazby daně z příjmů fyzických osob zůstávají stejné jako dosud, tj. 15 % a 23 %. Ale dochází ke změně částky základu daně, od kterého bude platit vyšší sazba. Zatímco v roce 2023 to byl 48 násobek průměrné mzdy, v roce 2024 je to již od 36 násobku průměrné mzdy, tzn. od základu daně 1 582 212 Kč (místo stávajícího limitu 2 110 146 Kč).

U daně z příjmů právnických osob dochází ke zvýšení sazby ze stávajících 19 % na 21 %. Zvýšení sazby daně se bude vztahovat na zdaňovací období po 1. lednu 2024.